El Ple de demà dia 25 Novembre 2020 a les 16.00 hores, el  podreu seguir telemàticament en directe  des del Canal de YOUTUBE de l’Ajuntament clicant aquí.

Nosaltres presentarem una proposta a l’Ajuntament de Sitges per reduir un 20 per cent l’assignació econòmica dels càrrecs electes i personal eventual, ja sigui per assistències o pel sou de la seva dedicació (E/023157-2020 i E/024286-2020).

ORDRE  DEL  DIA

1.- Aprovació, si s’escau, de l’acta núm. 13 de la sessió ordinària del Ple de data 28 d’octubre de 2020 (1032-002957-003642/2020).-

GERÈNCIA
2.- Constitució de l’Associació de Municipis i Entitats per l’Energia Pública (AMEP) (1206-2906/2020).-

REGIDORIA DE DRETS SOCIALS, CIUTADANIA I IGUALTAT
3.- Aprovació del II Pla d’igualtat de gènere per a la ciutadania de Sitges 2020-2024 (1227-000001-003693/2020).-

REGIDORIA DE CULTURA
4.- Aprovació de la signatura d’un conveni entre l’Ajuntament de Sitges i el Consorci del Patrimoni de Sitges, per a la cessió d’ús gratuïta del local 2 situat al carrer d’en Pepe de Garraf número 7, com a reserva d’obres i col·leccions dels Museus de Sitges (Reserva de Can Pei) (1376-2713/2020).-

REGIDORIA D’URBANISME, DISCIPLINA URBANA I ACTIVITATS
5.- Aprovació de petició de traspàs del tram urbà de la carretera d’accés a l’autopista C-32 confrontant als sòls compresos dins de diversos àmbits d’actuació urbanística del terme municipal de Sitges (1575-000001-003706/2020).-

REGIDORIA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ
6.- Aprovació de les bases especifiques reguladores de l’atorgament de l’ajut econòmic extraordinari per fomentar l’associacionisme empresarial local (2992-2642/2020).-

PROPOSTES D’ACORD DELS GRUPS MUNICIPALS / MOCIONS
7.- Proposta d’acord del partit municipalista Nou Horitzó de Sitges a l’Ajuntament de Sitges per reduir un 20 per cent l’assignació econòmica dels càrrecs electes i personal eventual, ja sigui per assistències o pel sou de la seva dedicació (E/023157-2020 i E/024286-2020).-

8.- Proposta d’acord del grup municipal Comuns Verds de Sitges de suport al 25 de novembre, Dia Internacional per a l’eradicació de la violència masclista (E/023785-2020).-

9.- Proposta d’acord que presenta el grup municipal Comuns Verds de Sitges per a la millora de la mobilitat i la connectivitat de la Urbanització Rocamar i el càmping El Garrofer (E/023785-2020).-

10.- Proposta d’acord dels grups municipals d’Esquerra Republicana, Guanyem Sitges i Comuns Verds de Sitges demanant al Ple municipal de l’Ajuntament de Sitges l’adhesió a la Declaració de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat per una recuperació verda i socialment justa (E/023834-2020).-

11.- Proposta d’acord del grup municipal Ciutadans-Sitges (Cs) per instar a instal·lar filtradors/purificadors d’aire equipats amb filtres HEPA als centres educatius de Sitges (E/024020-2020).

12.- Proposta d’acord en relació amb l’escalada militar al Guerguerat, al sud-oest del Sàhara Occidental que presenten els grups municipals de Comuns Verds de Sitges, Esquerra Republicana de Catalunya, Socialista-CP i Guanyem Sitges (E/024157-2020).-

13.- Proposta d’acord de Ciutadans Sitges per a impulsar un pla de rescat social i econòmic per a les famílies, autònoms i empreses i sectors associatius, culturals i esportius del municipi davant la crisi provocada pel segon rebrot de la pandèmia COVID-19 (E/024196-2020).-

14.- URGÈNCIES

CONTROL DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ

(art. 46.2.e) de la Llei 7/85, de 2 d’abril

DACIONS DE COMPTE
15.- Donar compte dels decrets d’Alcaldia.-

16.- Donar compte de les resolucions emeses pels/les regidors/es delegats/des.-

17.- Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local del mes d’octubre de 2020.-Acta 33 de la Junta de Govern Local ordinària de data 5 d’octubre de 2020.

  • Acta 34 de la Junta de Govern Local ordinària de data 13 d’octubre de 2020.
  • Acta 35 de la Junta de Govern Local ordinària de data 19 d’octubre de 2020.
  • Acta 36 de la Junta de Govern Local ordinària de data 26 d’octubre de 2020.

Tenen aquestes actes a la seva disposició al Portal d’Àudio-Vídeo Actes (amb la resta de documentació de la sessió).

18.- PRECS I PREGUNTES.-

 

Clica sobre l’imatge per escoltar al Regidor Ignasi Rubí